Førstesida
  Nr. 17   Fredag 27. april 2013                          Fri vekeavis for kultur og politikk
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDA

   NYHENDE


Politikk
Kultur
Utanriks
Økonomi
Distrikt
Miljø
Aktuelt
Næringsliv

   KRITIKK

Bøker
Film
Musikk
Teater

   Meiningar

Leiar
Kommentarar
Helgheim
Debatt
Klok på bok
   
Kay Lokøy

Arkiv

Finn nyhende:

   AKTUELT

Biletglimt

   BUTIKKEN

Abonnement
Forfattaraviser
Andre forlagsprodukt
Aksjar i Dag og Tid

   MARKNADSPLASSEN

Ledige stillingar
Riksoversynet
Rubrikkar
Send inn annonse

   DAG OG TID

Annonseprisar
Avtalegiro
 
Endring abonnement
Teikn abonnement!
Last ned avis (PDF)

   ANNA

Lenkjer
Tips oss
   
  Utvikla av InBusiness AS


Meldingar til abonnementsavdelinga

Her kan du melde frå om varig eller mellombels endring av adressa for der Dag og Tid skal leverast. Du kan også melde frå her dersom du til dømes har problem med leveringa av avisa, og om abonnementet skal stoppast.

Alle meldingar om endringar som gjeld abonnement må vere komne til Dag og Tid seinast onsdag klokka 13 den veka endringa skal ta til å gjelde.

Endringa gjeld abonnementsnummer: (det står trykt på avisa)
Etternamn: (slik det står no)
Førenamn: (slik det står no)
(Meld frå om eventuell endring eller oppretting av namnet i feltet for andre meldingar i slutten av skjemaet.)

Noverande adresse (før endring):

Gate/veg/
postboks:
   
Husnr: Etasje:
Oppgang: Leil.nr.:
Postnr.: Poststad:
Tlf. heime: Tlf. arbeid:
Mobiltlf.: Telefaks:
E-postadresse:    


Ny eller mellombels adresse (t.d. i ferien):
Den nye adressa er varig, og skal gjelde frå og med:
Den nye adressa er mellombels, og skal gjelde frå og med: til (første datoen du er tilbake på den faste adressa).


Ny eller mellombels leveringsadresse:

c/o:    
Gate/veg/
postboks:
   
Husnr: Etasje:
Oppgang: Leil.nr.:
Postnr.: Poststad:
Kommentar:


Eventuelle varige endringar i kontaktopplysningar:
Tlf. heime: Tlf. arbeid:
Mobiltlf.: Telefaks:
E-postadresse:    

Merk: Vi har ikkje portotillegg til utlandet, og abonnementsprisen til utlandet er den same som i Noreg.


Abonnementet skal stoppast
Mellombels stopp frå og med til (første dato du ønskjer avisa levert att.)
Varig stopp frå førstkomande forfall (Det tidspunktet avisa er betalt fram til.)

Tips: Eit alternativ til feriestopp er å omadressere Dag og Tid til ein ven som kan ha glede av avisa medan du er ute og reiser. Bruk i så fall omadresseringsfeltet, og før opp feriemottakaren i c/o-feltet og adressa hans/hennar som mellombels adresse for avisa. .


Andre meldingar til abonnementsavdelinga: