Førstesida
  Nr. 17   Fredag 27. april 2013                          Fri vekeavis for kultur og politikk
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDA

   NYHENDE


Politikk
Kultur
Utanriks
Økonomi
Distrikt
Miljø
Aktuelt
Næringsliv

   KRITIKK

Bøker
Film
Musikk
Teater

   Meiningar

Leiar
Kommentarar
Helgheim
Debatt
Klok på bok
   
Kay Lokøy

Arkiv

Finn nyhende:

   AKTUELT

Biletglimt

   BUTIKKEN

Abonnement
Forfattaraviser
Andre forlagsprodukt
Aksjar i Dag og Tid

   MARKNADSPLASSEN

Ledige stillingar
Riksoversynet
Rubrikkar
Send inn annonse

   DAG OG TID

Annonseprisar
Avtalegiro
 
Endring abonnement
Teikn abonnement!
Last ned avis (PDF)

   ANNA

Lenkjer
Tips oss
   
  Utvikla av InBusiness AS


Formuesskatt?

Av Svein Gjerdåker
,  15.02.13


Skal folk måtta betala skatt av eigne oppsparde spare­pengar, på nedbetalte hus eller av lausøyre av ein viss verdi dei måtte ha i huset? Alt saman arva, kjøpt eller spart opp av pengar som det tidlegare er betalt skatt av?

Kvifor skal du betala skatt på eit nedbetalt hus dersom du har låg inntekt og lite sparepengar? Og kvifor skal verksemder som går i underskot, likevel måtta betala skatt av bygningar eller annan kapital og såleis svekkja verksemda endå meir?

Eller kvifor skal norske verksemder betala skatt når utanlandske slepp – og såleis bidra til å styrkja utanlandske eigarar andsynes norske eigarar?

Svaret er at formuesskatten, trass i mange urimelege utslag, likevel er ei av dei beste skatteformene vi har.

Alle vert uansett skattlagde fleire gonger. Om det gjeld vanleg lønsskatt, arbeidsgjevaravgift, momsskatten på ei mengd ulike varer eller særlege avgifter som på bensin og alkohol. Velferdsstaten må ha pengar, og måten å få dei inn på er gjennom skattar og avgifter.

Det gode med formuesskatten er at han råkar mest dei som har mest, og at han ikkje svekkjer folks vilje til å arbeida – noko toppskatten gjer. Difor meiner òg OECD at formuesskatt, saman med arveavgifta og avgifter som moms, er den beste skatteforma.

Dessutan er formuesskatten naudsynt for å halda nede talet på nullskattytarar. Det er viktig nok for å halda oppe folks tillit til det samla skattesystemet.Tips ein venn om denne nyheita.
Til:    Fra:   

« Tilbake